top of page

Integritetspolicy

 

1. Introduktion
Karvinen3 arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på karvinenicehockey.com.

2. Tillämpningsområde
Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med anmälan eller via annan kontakt med oss. 


3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Stadium AB, org.nr. 556187-3299, Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Stadium AB.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt anmälan. 

Vi använder dina uppgifter för de ändamål. Vi delar inte dina uppgifter


7. Lagring
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. 

 

9. Dina rättigheter
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

10. Överföring av personuppgifter
Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

11. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss

Email: info@karvinen3icehockey.com

Tlf: +45 53631319

bottom of page